Algemene voorwaarden

Praktijkgegevens:
• Raadhuisstraat 56A, 2101HH Heemstede
• KvK-nummer: 34059708
• AGB-code: 90055885

Artikel 1: Definities
1.1 Therapeut: Massage therapeut, LiveCoach. Douwe de Vries handelend als zelfstandig gevestigd therapeut en Coach onder de naam Draagkracht.
1.2 Cliënt: de persoon aan wie door de therapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
1.3 Deelnemer: een natuurlijke persoon die deelneemt aan een workshop, cursus, lezing, e.d.
1.4 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Draagkracht een opdracht verstrekt.

Artikel 2: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Draagkracht en de cliënt/deelnemer/opdrachtgever.

Artikel 3: Aard dienstverlening Praktijk Draagkracht,
3.1 Alle diensten van Praktijk Draagkracht zijn inspanningsverbintenissen.
3.2 De dienstverlening is gericht op inzicht, bewustwording, en ontwikkeling.
3.3 De werkwijze bij een sessie omvat gesprekken, aanraakoefeningen en ervaringsoefeningen.
Praktijk Draagkracht is verantwoordelijkheid voor het integer uitvoeren en begeleiden van de sessie/ opdrachten.
3.5 Praktijk Draagkracht is niet verantwoordelijk voor het slagen of toepassen van het geleerde en/of verkregen inzicht en gestelde doelen door cliënt/opdrachtgever.
3.6 De cliënt/opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor het wel/niet in de praktijk brengen van het door Praktijk Draagkracht aangebodene.

Artikel 4.1 : Informatie
De cliënt/opdrachtgever dient vooraf aan Praktijk Draagkracht alle informatie te verstrekken welke nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. (Denk aan medicijngebruik, eerdere (psychologische) behandelingen of diagnoses.)
Artikel 5: Betaling, annulering en ‘no show’.

5.1 De cliënt ontvangt na een sessie uiterlijk twee weken na de afspraak een gespecificeerde factuur van Praktijk Draagkracht. De cliënt dient deze factuur binnen twee weken te voldoen. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de therapeut gerechtigd het factuurbedrag met €5,00 administratiekosten te verhogen. Als de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de therapeut gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van
de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
5.2. Afmeldingen voor individuele sessies/afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor overeengekomen datum en tijd te geschieden. Indien de afmelding geschiedt binnen deze 24 uur, of de cliënt/opdrachtgever niet verschijnt (‘no show’), dan wordt de sessie volledig gerekend en ontvangt de cliënt/opdrachtgever daarvan alsnog een factuur. 5.3 De deelnemer aan een workshop/lezing/cursus ontvangt voorafgaand aan de geplande datum een factuur. Wanneer deze factuur is voldaan, is deelname door deelnemer definitief.
5.4 Wanneer Praktijk Draagkracht de lezing/workshop/cursus/e.d. annuleert, ontvangt de opdrachtgever de eventueel al betaalde vergoeding terug.
5.5 Voor opdrachten, lezingen, workshops en cursussen buiten Heemstede brengt Praktijk Draagkracht reiskosten in rekening, te weten €0.19 per kilometer of de daadwerkelijke kosten voor openbaar vervoer plus de berekende reistijd volgens Google Maps maal uurtarief.
5.6 De opdrachtgever ontvangt na een begeleidingstraject uiterlijk twee weken na de afspraak een gespecificeerde factuur van Praktijk Draagkracht.
De opdrachtgever dient deze factuur binnen vier weken te voldoen.
5.7 Wanneer de cliënt/opdrachtgever niet tijdig betaalt komen de kosten van incasso voor rekening van cliënt of opdrachtgever.
5.8 Voor aanvang van de behandeling deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
De therapeut is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De therapeut beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Verslaglegging en inzage
6.1 Douwe de Vries van Praktijk Draagkracht legt regelmatig summier verslag van individuele sessies m.b.v. professionele online praktijksoftware van Mijndiad. Deze is op locatie ter inzage toegankelijk voor betreffende cliënt.
6.2 Wanneer een cliënt op kosten van zijn/haar werkgever in behandeling komt bij Praktijk Draagkracht, overlegt Douwe de Vries een verslag aan de werkgever, alleen dan, wanneer de betreffende cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
6.3 Bij aanvang of indien wenselijk tekent de cliënt een overeenkomst met Praktijk Draagkracht. Hierin tekent de cliënt om wel of geen toestemming te geven om het verslag ter inzage voor te leggen aan andere behandelaars (zoals de huisarts), opdrachtgevers, instanties, e.d.
Voor meer privacy-gerelateerde vragen en zaken wijs ik u op de aanwezige privacyverklaring

Artikel 7: Klachten en aansprakelijkheid
7.1 Praktijk Draagkracht is niet aansprakelijk voor schade bij de cliënt/deelnemer die voortvloeit uit een al voor aanvang van de dienstverlening bij de cliënt/deelnemer aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.
7.2 Praktijk Draagkracht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de cliënt/deelnemer zelf een risico heeft genomen waarmee deze zichzelf logischerwijs schade had kunnen berokkenen.
7.3 Praktijk Draagkracht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Praktijk Draagkracht is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledig verstrekte gegevens (zie ook 4.1).
7.4 Praktijk Draagkracht is niet aansprakelijk voor schade door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie, workshop, cursus of lezing.
7.5 Bij een conflict, onvrede of vermeende onterechte behandeling dient de cliënt/opdrachtgever dit in eerste instantie in goed overleg met Praktijk Draagkracht op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging VBAG. In dit geval zal volgens de vastgelegde procedure de klacht worden afgehandeld. Zie hiervoor de website van de VBAG.
7.6 Indien Praktijk Draagkracht wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Praktijk Draagkracht aanspraak geeft en uitkeert. Deze verzekering is afgesloten bij de Aon.
Artikel 8: Vrijwaring en vindplaats

8.1 Derden kunnen aan de dienstverlening van Praktijk Draagkracht geen rechten ontlenen.

(Deze Algemene voorwaarden worden op verzoek verstrekt.)