Privacyverklaring

Privacy in dossier.
• Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar,een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat indien nodig aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

• Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– als uw behandelende therapeut, als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier

– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

– Ik heb een geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden mij wettelijk tot spreken verplichten

• De gegevens uit uw dossier kunnen alleen met uw expliciete toestemming ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE NOTA
• Op de nota die u ontvangt, staan:
• Uw naam, adres en woonplaats
• of uw mailadres
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling • De kosten van het consult

(Deze Privacy verklaring wordt op verzoek verstrekt aan de klant)